Ogólne warunki gwarancji

Wersja obowiązująca od 01.10.2022

 1. Zakres Zastosowania.
  Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji (dalej: OWG) stanowią integralną cześć umowy/-ów sprzedaży oraz związanych z nią umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy PPHU Larisa a nabywcami oferowanych przez PPHU Larisa Produktów, o ile umowa, oferta lub zamówienia przejęte przez PPHU Larisa nie stanowi inaczej.
 2. Definicje.
  Użyte w dalszej części niniejszych OWG określenia oznaczają:
  1. „Data Sprzedaży” – data odbioru Produktu przez Klienta.
  2. „DTR” – Dokumentacja Techniczno – Ruchowa przekazana przez Gwaranta wraz z Produktem lub grupą Produktów;
  3. „Gwarancja” / „OWG” – Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji.
  4. „Gwarancja Antykorozyjna” – udzielona na warunkach niniejszych OWG gwarancja dotycząca wad powstałych z tytułu perforacji elementów od wewnątrz w wyniku korozji blachy spowodowanej wadą produkcyjną, materiałowa.
  5. „Gwarant”/ „PPHU Larisa”– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Larisa” Arkadiusz Polanowski, adres: ul. Spokojna 58A, 87-800 Włocławek, NIP: 888-23-29-231.
  6. „Kupujący” lub „Klient” – kontrahent dokonujący od Gwaranta zakupów Produktów lub usług. Niniejsze OWG stosuje się tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 k.c.) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.
  7. „Produkt” – produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Gwaranta i w powyższym zakresie objęte gwarancją na terenie Polski lub poza terenem Polski jeśli o tym stanowią umowy lub oferty Gwaranta lub przyjęte zamówienia przez Gwaranta
  8. „Przewoźnik” – kurier, firma transportowa lub spedycyjna
  9.  „Siła Wyższa”: zdarzenie zewnętrze (niezależne od Stron lub ich podwykonawców), niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. W szczególności należą do nich zdarzenia związane z działaniami sił przyrody – np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, powodzie, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie, pandemie, ale także przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości – zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne lub działania władzy państwowej – zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, wywłaszczenie lub innego rodzaju ograniczenia lub reglamentacje.
  10. „Strony” – Gwarant i Kupujący / Klient.
  11. „Magazyn” – magazyn Gwaranta
  12. „Numer Seryjny” – każdy produkt lub towar sprzedawany przez Gwaranta posiada unikalny identyfikator dla danego modelu
  13. „Wada” –  niezgodności Produktu sprzedanej z umową, w szczególności Produkt nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub nie ma właściwości, o których istnieniu Gwarant zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór lub nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Gwaranta przy zawarciu umowy, a Gwarant nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia lub została kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
  14. „Wada Seryjna” – Wady, które wystąpiły w ponad 30% ilości dostarczonych Produktów danego modelu.
 3. Warunki gwarancji.
  1. Zgodnie z niniejszym OWG Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedane Kupującemu przez siebie Produkty, zapewnia sprawne ich działanie, pod warunkiem ich właściwego transportu, montażu, a także  korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacjach Produktów.
  2. Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta przysługują jedynie Kupującym, którzy bezpośrednio nabyli produkt od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu Produktu.
  3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za Produkt w najdalej idącym zakresie jest wyłączona.
 4. Okres Gwarancji.
  1. Okres gwarancji na Produkty sprzedawane przez Gwaranta liczony jest od Daty Sprzedaży i wynosi, jeśli nie ustalono inaczej, 12 miesięcy.
  2. Gwarant udziela Klientowi gwarancji na podany okres na podstawie faktury VAT lub paragonu potwierdzającego sprzedaż Produktu.
 5. Uprawnienia wynikające z gwarancji.
  1. W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć części zamienne lub naprawić wadliwy Produkt po dostarczeniu go przez Klienta do siedziby Gwaranta. Jeżeli Gwarant stwierdzi, że naprawa Produktu nie jest możliwa, albo koszt naprawy Produktu jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego produktu, zobowiązany jest wymienić Produkt na wolny od wad.
  2. Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta w najdalej idącym zakresie roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta według tej gwarancji, jest dostarczenie części zamiennych, naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej Gwarancji.
  3. Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie stanowiące wady ukryte lub powstałe z winy Producenta. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
   1. czynników zewnętrznych tj. m.in.: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia itp.,
   2. zamontowania i użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w DTR,
   3. użytkowania Produktu w warunkach niezgodnych z podanymi w specyfikacji Produktu i/lub DTR (np. max/min temperatury pracy, zalanie, zapylenie, strefy zagrożenia wybuchem, agresywne środowisko, silne pole magnetyczne, drgania, przeciążenia, obciążenia itp.),
   4. błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu,
   5. podłączenia Produktu przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień, podłączenia produktu niezgodnie ze schematem elektrycznym, zasilania Produktu napięciem innym niż określone w specyfikacji Produktu i/lub DTR Produktu,
   6. zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub sztuką inżynierską,
   7. braku zgodnych z wymaganiami określonymi w DTR i/lub specyfikacji zabezpieczeń Produktu i/lub jego przechowywania,
   8. nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu,
   9. uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów,
   10. uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona Siły Wyższej (w tym również pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
   11. wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej, grzewczej itp.) i/lub urządzeń mających wpływ na działanie Produktu (np. falowników, przekaźników, nawilżaczy, chłodnic, nagrzewnic itp.).
  4. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, w szczególności takich jak: filtry, żarówki, bezpieczniki, baterie, paski klinowe, smary, oleje, czynniki chłodnicze, okładziny, maty itp.   
  5. Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako Produktu zakupionego u Gwaranta i/lub Produktu nie posiadającego tabliczki znamionowej Gwaranta.
  6. Gwarancja obejmuje Produkt zakupiony u Gwaranta lub w jego sieci sprzedaży pod warunkiem dokonania przez Kupującego terminowej płatności za produkt. W przypadku wystąpienia opóźnienia wymagalnej płatności za produkt, procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu pełnego uregulowania należności.
  7. W przypadku zgłoszenia wady, która nie jest objęta gwarancją, Klient pokrywa koszty usługi naprawy według cennika naprawy stosowanego przez Gwaranta. W takim wypadku, przed podjęciem prac naprawczych na koszt Klienta, przedstawiciel Gwaranta poinformuje Klienta o wysokości kosztów naprawy; Gwarant podejmie dalsze czynności dopiero po uzyskaniu zgody Klienta.
 6. Utrata Gwarancji.
  1. Nabywca traci uprawnienia z tytułu Gwarancji na Produkty w przypadku stwierdzenia:
   1. jakiejkolwiek modyfikacji, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Produktu, dokonywanych przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta lub podmiot przez niego wskazany,
   2. ingerencji w Produkt osób nieuprawnionych przez Gwaranta,
   3. jakichkolwiek prób napraw Produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta lub podmiot przez niego wskazany,
   4. przekazania informacji o usterce po wyznaczonym terminie 7 dni kalendarzowych o momentu jej wystąpienia,
   5. nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeśli są one wymagane, oraz nie zarejestrowania ich na www.larisa.pl/serwis w wymaganym terminie dla danego Produktu zdefiniowanego przez Numer Seryjny lub identyfikator usługi,
   6. wystąpienia zaległości płatności za Produkt przekraczającej 90 dni od daty wymagalności faktury,
   7. Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy lub wydania Produktu I nie zgłosił żadnych zastrzeżeń w tym zakresie;
   8. jeżeli Kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Gwaranta o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Gwaranta niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  2. Stwierdzenie przez Gwaranta zaistnienia przyczyny określonych w punkcie 4 ustęp 1 jest podstawą do nieuznania reklamacji Produktu na warunkach niniejszej Gwarancji. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany Produkt będzie zwrócony Kupującemu na jego pisemne żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia kosztów przesyłki Produktu „do” i „z” serwisu Gwaranta.
  3. Nieodebrany towar o którym mowa w pkt 6 ust. 2 OWG po okresie 60 dni będzie automatycznie utylizowany na koszt i ryzyko Klienta.
 7. Zgłoszenia i procedura Gwarancyjna.
  1. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:
   1. Pisemnego, ewentualnie za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail, zgłoszenia reklamacji przez Kupującego na odpowiednim formularzu Gwaranta zawierającego co najmniej: nazwę towaru, model, Numer Seryjny, datę zakupu, nr karty gwarancyjnej (jeśli była wydana), szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad Produktu oraz zdjęcia wadliwego Produktu. Wymagana jest również rejestracja zgłoszenia w serwisie internetowym Gwaranta dostępnym pod adresem: www.larisa.pl/serwis, w przypadku niemożności zarejestrowania wyników przeglądu Klient powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić do Gwaranta telefonicznie jak i mailem (dane kontaktowe na stronie internetowej Gwaranta: www.larisa.pl),
   2. okazania oryginału faktury lub paragonu zakupu reklamowanego Produktu,
   3. okazania protokołu rozruchu urządzenia, o ile był on wymagany przez DTR Produktu,
   4. dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem Przewoźnika reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta.
  2. Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.
  3. Produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania pod rygorem utraty gwarancji.
  4. Gwarant zobowiązuje się do wykonania świadczenia gwarancyjnego w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu Gwaranta. Termin usunięcia wady może być wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części zamiennych. Gwarant poinformuje Klienta o wydłużeniu czasu naprawy. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł Klient w związku z niezależnym od Producenta wydłużeniem czasu naprawy w szczególności na skutek okoliczności takich jak: opóźnienie w dostawie od podwykonawców, opóźnienia transportowe, Siła Wyższa.
  5. W przypadku Produktu nietypowego, importowanego lub wyprodukowanego na indywidualne zamówienie Kupującego, w szczególności Produktu o specyficznych parametrach lub właściwościach do których naprawy potrzebne są specjalistyczne części zamienne, Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do sprowadzenia i/lub wyprodukowania ww. części, nie dłużej jednak niż o 90 dni, chyba że termin ten musi być wydłużony na skutek Siły Wyższej. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł Klient w związku z niezależnym od Producenta wydłużeniem czasu naprawy w szczególności na skutek okoliczności takich jak: opóźnienie w dostawie od podwykonawców, opóźnienia transportowe, Siła Wyższa.
  6. Urządzenia należy po uprzednim ustaleniu z Gwarantem odesłać na jego adres, przy czym koszty i ryzyko przesyłki ponosi Kupujący. Uznanie zasadności roszczeń gwarancyjnych Kupującego będzie równoznaczne ze zobowiązaniem Gwaranta do naprawy Produktu lub wymiany Produktu na wolny od wad i zwrotem Kupującemu kosztów przesyłki poniesionych przez Kupującego zgodnie z cennikiem opłat kurierskich  obowiązującym u Gwaranta.
  7. Za miejsce świadczenia, o którym mowa w pkt. 7 ust. 6 uznaje się siedzibę Gwaranta. Za prawidłowe opakowanie i dostarczenie Produktu do Gwaranta odpowiada Kupujący lub Przewoźnik. Odpowiedzialność ta w żaden sposób nie przechodzi na Gwaranta.
  8. Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie Produkty kompletne, zdatne do weryfikacji serwisowej, pozbawione wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.
  9. W przypadku serwisowania Produktu w miejscu jego montażu Kupujący zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do Produktu i umożliwić Gwarantowi lub podmiotowi przez niego wskazanemu bezpieczną procedurę serwisową zgodnie z wszelkimi zasadami BHP, tj. w szczególności zapewnić niezbędne, bezpieczne i stabilne zwyżki (podesty, drabiny, rusztowania), odpowiednie przygotowanie miejsca serwisu (osłona od deszczu, odśnieżenie, usunięcie oblodzenia itp.), odpowiednie możliwości techniczne (dostęp do źródeł zasilania, wyłączników bezpieczeństwa itp.). W innym przypadku serwisant ma prawo odmówić podjęcia działań serwisowych. Termin wykonania świadczenia gwarancyjnego ulega w takim przypadku odpowiedniemu wydłużeniu.
  10. Produkty odesłane na adres Gwaranta na jego koszt i/lub odesłane bez wiedzy i akceptacji Gwaranta nie zostaną przyjęte lub zostaną przyjęte z zastrzeżeniem, że procedura serwisowa nie będzie uruchomiona do czasu zwrotu Gwarantowi poniesionych kosztów przesyłki i magazynowania Produktu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.
  11. Reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Ryzyko dostawy Produktu spoczywa na Kupującym. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu powstałe w transporcie w szczególności wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego.
  12. Gwarant w zależności od charakteru Wady decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.
  13. Wymienione wadliwe Produkty przechodzą na własność Gwaranta.
  14. Po wymianie wadliwego podzespołu na wolny od wad, okres gwarancyjny na ten podzespół jest kontynuacją okresu gwarancyjnego produktu, jednak na czas nie krótszy niż 12 miesięcy od daty jego wymiany.
  15. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy Produktu, jeśli reklamowany Produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją.
  16. Gwarant zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego Produktu.
  17. Gwarant zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury gwarancyjnej w przypadku gdy Kupujący zalega z płatnościami za faktury przeterminowane dłużej niż 7 dni.
  18. W przypadku naprawy Produktu czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o ten okres niesprawności Produktu. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową gwarancją w wymiarze podstawowym liczonym od momentu dostarczenia Produktu wolnego od wad.
  19. Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji. Gwarant może jednak zażądać wykonania czynności aktualizacji lub modernizacji; w takim przypadku Klient zobowiązany jest do udostępnienia Produktu Gwarantowi i zapewnienia mu możliwości wykonania odpowiednich czynności modernizacyjnych lub aktualizacyjnych. Nieudostępnienie Gwarantowi Produktu oznacza utratę przez Kupującego uprawnień wynikających z Gwarancji.
  20. Niniejsze OWG wyłączają odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady rzeczy, przy czym wyłączenie to nie ma zastosowania do Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego lub inne właściwe przepisy.
  22. W przypadku zgłoszenia Wady Seryjnej Klient ma prawo zażądać wykonania serwisu całej wysyłki danego modelu Produktu.
  23.  Klient przyjmując Produkt od Gwaranta ma obowiązek zgłoszenia wszelkich uszkodzeń, zarysowań, pęknięć itd. i odnotowania takich faktów na protokole odbioru. Wszelkie tego typu zgłoszenia po odebraniu Produktu nie będą uwzględniane jako powstałe z winy Gwaranta.
 8. Szczegółowe warunki Gwarancji Antykorozyjnej.
  1. Czas Trwania Gwarancji Antykorozyjnej: Gwarancja Antykorozyjna została udzielona na taki sam okres jak gwarancja podstawowa.
  2. Zakres Gwarancji Antykorozyjnej: W ramach uzupełnienia Gwarancji, Gwarant udziela Gwarancji Antykorozyjnej z tytułu perforacji elementów od wewnątrz w wyniku korozji blachy spowodowanej wadą produkcyjną, materiałową.
  3. Uprawnienia z Gwarancji Antykorozyjnej:
   • Gwarancja Antykorozyjna nie uprawnia do wymiany Produktu na nowy.
   • Gwarancja Antykorozyjna ta obejmuje naprawę lub wymianę elementów, w przypadku których wystąpiła perforacja blachy na skutek uznanej przez producenta lub Gwaranta wady produkcyjnej lub materiałowej.
   • Decyzję o tym, czy elementy te należy naprawić, czy wymienić, podejmuje Gwarant, przekazując odpowiednią informację użytkownikowi lub klientowi.
  4. Szczegółowe zasady korzystania z Produktu w związku z udzieloną Gwarancją Antykorozyjną:
   • Zgodnie z Zgodnie z OWG w zakresie dot. Gwarancji
   • W trakcie użytkowania Produktu powierzchnia elementów podatnych na korozję powinna być konserwowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji przekazanej przez producenta lub Gwaranta, a jeżeli takie nie zostały przekazane lub opisane w dokumentacji, to użytkowanie Produktu winno następować zgodnie z aktualną, ogólnie dostępną wiedzą dotyczącą konserwacji danego typu Produktów przeciwdziałającą korozji.
  5. Tryb zgłaszania roszczeń z Gwarancji Antykorozyjnej:
   • Zgodnie z OWG w zakresie dot. Gwarancji
   • Zastosowanie Gwarancji Antykorozyjnej jest uwarunkowane, od serwisowania Produktu przez cały okres trwania Gwarancji Antykorozyjnej zgodnie z harmonogramem zawartym w dokumentacji dostarczonej przez producenta lub Gwaranta. Każdy przegląd musi zostać zarejestrowany na portalu www.larisa.pl/serwis w wymaganym dla danego Produktu terminie zdefiniowanego przez Numer Seryjny nie później niż 7 dni od wykonania przeglądu.
   • Przez okres Gwarancji Antykorozyjnej wszelkie wady i uszkodzenia powłoki antykorozyjnej muszą zostać zgłoszone przez portal www.larisa.pl/serwis w terminie 7 dni od daty ich powstania, względnie zauważenia przez użytkownika/klienta, w przeciwnym razie uprawnienia z Gwarancji Antykorozyjnej wygasają. Procedura określona w rozdziale 7 niniejszych OWG ma odpowiednie zastosowanie.
   • Wszelkie uszkodzenia powłoki antykorozyjnej wynikające z uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub elektrochemicznych leżących po stronie klienta/użytkownika po ich zauważeniu muszą zostać niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zauważenia) usunięte na koszt użytkownika, a przeprowadzone prace należy udokumentować na portalu www.larisa.pl/serwis w terminie 7 dni od daty usunięcia, przy czym zgłoszenie musi być dokonane dla każdego Produktu zdefiniowanego przez Numer Seryjny lub identyfikator usługi.
  6. Zakres Gwarancji Antykorozyjnej dla powłok anodowanych i malarskich nie obejmuje:
   • wad nie objętych Gwarancją Gwaranta,
   • wad wynikających z uszkodzeń mechanicznych powierzchni (przede wszystkim chodzi o uszkodzenia pochodzące od uderzeń, kolizji, otarć, rys, odprysków, wgnieceń oraz odkształceń plastycznych takich jak zginanie);
   • uszkodzeń spowodowanych stosowaniem agresywnych środków czyszczących alkalicznych lub kwaśnych (zalecane pH środków czyszczących 5-8);
   • wad, które pozostają na powierzchni nieeksponowanej (niewidoczne po zamontowaniu) i nie mają wpływu na wartość użytkową Produktu;
   • wad wynikających z błędów montażowych lub konstrukcyjnych po stronie klienta lub użytkownika powodujących niekorzystne warunki korozyjne.
  7. Odbiorca zobowiązany jest do weryfikacji towaru pod względem ilościowym i jakościowym w dniu wydania towaru. Brak zgłoszenia przez Odbiorcę zastrzeżeń co do Towaru w terminie do 7 dni od daty wydania oznacza przyjęcie towaru bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych (skutki braku weryfikacji obciążają wyłącznie Odbiorcę.

Pobierz PDF