Ogólne warunki gwarancji

Obowiązują od 2015-01-01

  • 1. Zakres Zastosowania
   • 1.1. Ogólne Warunki Gwarancji (dalej OWG) stanowią integralną cześć umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy PPHU Larisa a nabywcami oferowanych przez nią produktów, o ile umowy lub oferty PPHU Larisa lub zamówienia przejęte przez PPHU Larisa nie stanowią inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych OWG określenia oznaczają
    • 1.1.1. „Gwarant” – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Larisa” Arkadiusz Polanowski, adres: ul. Spokojna 58A, 87-800 Włocławek, NIP: 888-23-29-231.
    • 1.1.2. „Kupujący” lub „Klient” – kontrahenta dokonującego do Gwaranta zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWG stosuje się tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 k.c.) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.
    • 1.1.3. „Strony” – Gwaranta i Kupującego / Klienta
    • 1.1.4. „Produkt” – produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Gwaranta i w powyższym zakresie objęte gwarancją na terenie Polski lub poza terenem Polski jeśli o tym stanowią umowy lub oferty Gwaranta lub przyjęte zamówienia przez Gwaranta
    • 1.1.5. „Przewoźnik” – kurier, firma transportowa lub spedycyjna
    • 1.1.6. „Magazyn” – magazyn Gwaranta
    • 1.1.7. „Numer Seryjny” – każdy produkt lub towar sprzedawany przez Gwaranta posiada unikalny identyfikator dla danego modelu
    • 1.1.8. „Wada Seryjna” – w przypadku wystąpienia usterki w ponad 30% ilości dostarczonych Produktów danego modelu.
   • 1.2. Zgodnie z niniejszym OWG Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem ich właściwego transportu, montażu i korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacjach Produktów
   • 1.3. Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Kupujący, którzy nabyli produkt od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu Produktu.
   • 1.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za Produkt jest wyłączona.
  • 2. Okres Gwarancji
   • 2.1. Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i wynosi, jeśli nie ustalono inaczej, 12 miesięcy.
   • 2.2. Gwarant udziela Klientowi gwarancji na podany okres na podstawie faktury VAT lub paragonu potwierdzającego sprzedaż Produktu.
  • 3. Zakres Gwarancji
   • 3.1. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych produktów pod warunkiem poprawnego montażu i transportu oraz korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji.
   • 3.2. W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć części zamienne lub naprawić wadliwy Produkt po dostarczeniu go przez Klienta do siedziby Gwaranta. Jeżeli Gwarant stwierdzi, że naprawa Produktu nie jest możliwa, albo koszt naprawy urządzenia jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego urządzenia, zobowiązany jest wymienić Produkt na wolny od wad.
   • 3.3. Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta według tej gwarancji, jest dostarczenie części zamiennych lub naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
   • 3.4. Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancja nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
    • 3.4.1. czynników zewnętrznych: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia itp.
    • 3.4.2. zamontowania i użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w DTR.
    • 3.4.3. użytkowania Produktu w warunkach niezgodnych z podanymi w specyfikacji Produktu i/lub DTR (np. max/min temperatury pracy, zalaniem, zapyleniem, strefy zagrożenia wybuchem, agresywne środowisko, silnym polem magnetycznym, drganiami, przeciążeniami, obciążeniami itp.)
    • 3.4.4. błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu.
    • 3.4.5. podłączenia Produktu przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień, podłączenia produktu niezgodnie ze schematem elektrycznym, zasilania Produktu napięciem innym niż określone w specyfikacji Produktu i/lub DTR Produktu.
    • 3.4.6. zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub sztuką inżynierską.
    • 3.4.7. braku zgodnych z wymaganiami określonymi w DTR i/lub specyfikacji zabezpieczeń Produktu i / lub jego przechowywania
    • 3.4.8. nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu
    • 3.4.9. uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów.
    • 3.4.10. uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.)
    • 3.4.11. wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej, grzewczej itp.) i/lub urządzeń mających wpływ na działanie Produktu (np. falowników, przekaźników, nawilżaczy, chłodnic, nagrzewnic itp.)
   • 3.5. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki, bezpieczniki, baterie, paski klinowe, smary, oleje, czynniki chłodnicze, okładziny, maty itp.
   • 3.6. Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako Produktu zakupionego u Gwaranta i/lub Produktu nie posiadającego tabliczki znamionowej Gwaranta.
   • 3.7. Gwarancja obejmuje Produkt zakupiony u Gwaranta lub w jego sieci sprzedaży z zastrzeżeniem dokonania przez Kupującego terminowej płatności za produkt. W przypadku wystąpienia opóźnienia wymagalnej płatności za produkt, procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu pełnego uregulowania należności.
  • 4. Utrata Gwarancji
   • 4.1. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:
    • 4.1.1. jakiejkolwiek modyfikacji Produktu,
    • 4.1.2. ingerencji w Produkt osób nieuprawnionych przez Gwaranta,
    • 4.1.3. jakichkolwiek prób napraw Produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta,
    • 4.1.4. przekazania informacji o usterce po wyznaczonym terminie 7 dni kalendarzowych o momentu jej wystąpienia
    • 4.1.5. nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych jeśli są one wymagane, oraz nie zarejestrowaniu ich na www.serwis.larisa.pl w wymaganym terminie dla danego Produktu zdefiniowanego przez Numer Seryjny lub identyfikator usługi
    • 4.1.6. wystąpienia zaległości płatności za Produkt przekraczającej 90 dni od daty wymagalności faktury.
   • 4.2. Stwierdzenie przez Gwaranta zaistnienia przyczyny określonych w punkcie 4 ustęp 1 jest podstawa do nie uznania reklamacji Produktu. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony reklamującemu na jego pisemne żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia kosztów przesyłki Produktu „do” i „z” serwisu Gwaranta.
   • 4.3. Nieodebrany towar o którym mowa w pkt 4 ust. 2 po okresie 60 dni będzie automatycznie utylizowany na koszt Klienta.
 • 5. Zgłoszenia i Procedura Gwarancyjna
  • 5.1. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:
   • 5.1.1. pisemnego ewentualnie za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez Kupującego na odpowiednim formularzu Gwaranta zawierającego: nazwę towaru, model, Numer Seryjny, datę zakupu, nr karty gwarancyjnej (jeśli była wydana), szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego produktu. Wymagana jest również rejestracja zgłoszenia w serwisie WWW Gwaranta www.larisa.pl/serwis, w przypadku niemożności zarejestrowania wyników przeglądu Klient powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić do Gwaranta telefonicznie jak i mailem (dane na www.larisa.pl).
   • 5.1.2. okazania oryginału faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu.
   • 5.1.3. okazania protokołu rozruchu urządzenia o ile wymagany przez DTR Produktu.
   • 5.1.4. dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem Przewoźnika reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta.
  • 5.2. Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.
  • 5.3. Produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania pod rygorem utraty gwarancji.
  • 5.4. Gwarant zobowiązuje się do wykonania świadczenia gwarancyjnego w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu Gwaranta.
  • 5.5. W przypadku Produktu nietypowego, importowanego lub wyprodukowanego na indywidualne zamówienie Kupującego, w szczególności Produktu o specyficznych parametrach lub właściwościach do których naprawy potrzebne są specjalistyczne części zamienne, Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do sprowadzenia i/lub wyprodukowania ww. części, nie dłużej jednak niż o 90 dni.
  • 5.6. Urządzenia należy po uprzednim ustaleniu z Gwarantem odesłać na jego adres, przy czym koszty i ryzyko przesyłki ponosi Kupujący. Uznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego będzie równoznaczne z naprawą Produktu lub wymianą Produktu na wolny od wad i zwrotem kosztów przesyłki poniesionych przez Kupującego zgodnie z cennikiem opłat kurierskich obowiązującym u Gwaranta.
  • 5.7. Za miejsce świadczenia, o którym mowa w pkt. 5 ust. 6 uznaje się siedzibę Gwaranta. Za prawidłowe opakowanie i dostarczenie Produktu do Gwaranta odpowiada Kupujący lub Przewoźnik. Odpowiedzialność ta w żaden sposób nie przechodzi na Gwaranta.
  • 5.8. Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji serwisowej, pozbawione wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.
  • 5.9. W przypadku serwisowania Produktu w miejscu jego montażu Kupujący zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do Produktu i umożliwić Gwarantowi bezpieczną procedurę serwisową zgodnie z wszelkimi zasadami BHP w szczególności zapewnić niezbędne, bezpieczne i stabilne zwyżki (podesty, drabiny, rusztowania), odpowiednie przygotowanie miejsca serwisu (osłona od deszczu, odśnieżenie, usunięcie oblodzenia itp.), odpowiednie możliwości techniczne (dostęp do źródeł zasilania, wyłączników bezpieczeństwa itp.). W innym przypadku serwisant ma prawo odmówić działań serwisowych.
  • 5.10. Produkty odesłane na adres Gwaranta na jego koszt i/lub odesłane bez wiedzy i akceptacji Gwaranta nie zostaną przyjęte lub zostaną przyjęte z zastrzeżeniem, że procedura serwisowa nie będzie uruchomiona do czasu zwrotu Gwarantowi poniesionych kosztów przesyłki i magazynowania Produktu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.
  • 5.11. Reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Ryzyko dostawy Produktu spoczywa na Kupującym. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu w transporcie w szczególności wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego.
  • 5.12. Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.
  • 5.13. Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta.
  • 5.14. Po wymianie wadliwego podzespołu na wolny od wad, okres gwarancyjny na ten podzespół jest kontynuacją okresu gwarancyjnego produktu, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od daty jego wymiany
  • 5.15. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy Produktu, jeśli reklamowany Produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancja.
  • 5.16. Gwarant zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego Produktu.
  • 5.17. Gwarant zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury gwarancyjnej w przypadku gdy Kupujący zalega z płatnościami za faktury przeterminowane dłużej niż 7 dni.
  • 5.18. W przypadku naprawy Produktu czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o ten okres niesprawności Produktu. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową gwarancją w wymiarze ustawowym liczonym od momentu dostarczenia Produktu.
  • 5.19. Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji. Gwarant może jednak zażądać wykonania czynności aktualizacji lub modernizacji, wtedy Klient zobowiązany jest do udostępnienia Produktu Gwarantowi i zapewnienia mu możliwości wykonania odpowiednich czynności modernizacyjnych lub aktualizacyjnych.
  • 5.20. Niniejsze OWG wyłączają odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady rzeczy, przy czym wyłączenie to nie ma zastosowania do Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  • 5.21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
  • 5.22. W przypadku zgłoszenia wady seryjnej Klient ma prawo zażądać wykonania serwisu całej wysyłki danego modelu.
  • 5.23. Klient przyjmując Produkt od Gwaranta ma obowiązek zgłoszenia wszelkich uszkodzeń, zarysowań, pęknięć itd. i odnotowania takich faktów na protokole odbioru. Wszelkie tego typu zgłoszenia po odebraniu Produktu nie będą uwzględniane jako z winy Gwaranta.